Заңгерлік қызмет көрсету / Юридические услуги

Тәжірибелі заңгерлер қызметтердің келесі түрлерін қазақ және орыс тілдерінде ұсынады / Опытные юристы предоставят следующие виды услуг на казахском и русском языках:
- заңгерлік кеңес / консультации по юридическим вопросам;
- соттарда өкілдік ету / представительство в судах;
- отбасылық, еңбек, мұрагерлік, тұрғындық, еңбек және басқа дауларды шешуге құқықтық көмек көрсету / юридическая помощь в решении семейных, трудовых, наследственных, жилищных, трудовых и иных споров;
- қарызды өндіру / взыскание задолженности;
- дауларды сотқа дейінгі реттеу / досудебное урегулирование споров;
- әлемдік және делдалдық келісімдерді жасақтау / заключение мировых и медиативных соглашений;
- талап арыздар, өтініштер, арыздар, хабарламалар және басқа құжаттамаларды дайындау / составление исковых заявлений, апелляционных жалоб, заявлений, уведомлений и иной документации;
- заңды тұлғаларды тіркеу және қайта тіркеу / регистрация и перерегистрация юридических лиц;
- шетелдік жұмыскерлерге визалық көмек көрсету және т.б. / визовая поддержка для иностранной рабочей силы и т.д.

Продавец:

Руслан

Адрес:

г. Актау,

Авторизация

Похожие объявления